Aujourd'hui : Lundi, 1 juin 2020
 Veille Media Contact 
 
 
 

 
 
 
Dossier du Collectif VAN - #FreeOsmanKavala ! Liberté pour #OsmanKavala !
PHDN
Rejoignez le Collectif VAN sur Facebook
Cliquez pour accéder au site Imprescriptible : base documentaire sur le génocide arménien
Observatoire du Négationnisme
xocali.net : La vérité sur Khojali !
Cliquez ici !

Imprimer dans une nouvelle fenêtre !  Envoyer cette page à votre ami-e !
 
Milliyet : Gul critique la France pour sa proposition de loi prévoyant peines de prison et amendes pour la négation du "génocide"
Publié le :

La presse turque se fait l'écho - à sa façon - de la pénalisation du négationnisme du génocide arménien

Le ministre des Affaires Etrangères Abdullah Gul a vivement critiqué la France pour cinq projets de loi à venir, prévoyant jusqu'à un an d'emprisonnement ainsi que des amendes pour punir la négation du prétendu génocide arménien. La semaine dernière, Gul a rencontré son homologue français Philippe Douste-Blazy pendant la réunion des ministres des Affaires Etrangères de L'OTAN à Sofia. Gul a dit que si des politiciens turcs au cours d'une visite officielle en France, sont interrogés par les journalistes à propos du prétendu génocide arménien, et qu'ils répondent que les allégations ne reflètent pas les faits. "Alors mettrez-vous ces politiciens en prison ?" a demandé Gul.
Milliyet

GUL CRITICIZES FRANCE OVER BILLS PROPOSING JAIL TIME, FINES FOR “GENOCIDE” DENIAL

Foreign Minister Abdullah Gul has sharply criticized France for five bills in the legislative pipeline proposing jail sentences of up to one year and fines for denying the so-called Armenian genocide. Last week, Gul met with his French counterpart Philippe Douste-Blazy during the NATO foreign ministers’ meeting in Sofia. Gul said that if Turkish politicians paying an official visit to France are asked by reporters about the so-called Armenian genocide, they would say that the allegations don’t reflect the facts. “Then will you put these politicians in jail?” asked Gul. /Milliyet/


http://www.turkishpress.com/news.asp?id=121325

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABDULLAH GÜL, FRANSIZ MUADÝLÝNÝ ERMENÝ TASARILARI KONUSUNDA UYARDI:
'Tepkisiz kalmayýz'


Dýþiþleri Bakaný, Fransa'da Ermeni soykýrýmý iddialarýnýn inkârýna hapis ve para cezasý öngören tasarýlarýn yasalaþmasý durumunda iki ülkenin siyasi ve ekonomik iliþkilerinin büyük zarar göreceðini söyledi

Utku Çakýrözer

Türkiye, Paris'ten Fransa parlamentosuna gönderilen ve Ermeni soykýrým iddialarýnýn inkâr edilmesinin suç sayýlarak cezalandýrýlmasýný öngören tasarýlarýn engellenmesini istedi.
Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül'ün Sofya'da perþembe günü görüþtüðü Fransa Dýþiþleri Bakaný Phillipe Douste-Blazy'ye "Böyle fikir özgürlüðü olur mu? Cumhurbaþkaný, Baþbakan gelip görüþlerini ifade etse onlarý tutuklayacak mýsýnýz?" diyerek tasarýlarýn yasalaþmasý durumunda Türk-Fransýz siyasi ve ekonomik iliþkilerinin çok büyük zarar göreceði uyarýsýnda bulunduðu öðrenildi. Fransa parlamentosu, Sosyalist Parti tarafýndan hazýrlanan tasarýlarý 18 Mayýs'ta ele alacak.

1 yýl hapis, 45 bin euro para
Ermeni soykýrýmý iddialarýnýn inkârýný suç sayarak 1 yýla kadar hapis ve 45 bin euro'ya kadar parayla cezalandýrýlmasýný öngören beþ yasa tasarýsýnýn Fransa parlamentosuna sevk edilmesinin ardýndan alarm durumuna geçen Türkiye, Fransa hükümetini en üst düzeyde uyardý. Sofya'da yapýlan NATO toplantýlarý sýrasýnda Douste-Blazy ile bir araya gelen Gül'ün tepkisini "Bu tasarýlar Avrupa medeniyetinin temel taþý sayýlan 'fikir özgürlüðü' prensibiyle baðdaþmaz. Cumhurbaþkanýmýz, baþbakanýmýz, siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz gelse ve kendilerine sorulduðunda fikirlerini söyleseler hapse mi atýlacaklar yani? Böyle fikir özgürlüðü olmaz" þeklinde dile getirdiði öðrenildi.
Fransa ile her seviyede iyi iliþkilere dikkat çekerek tasarýlarýn gündemden düþürülmesini beklediklerini kaydeden Gül'ün, bu beklentinin karþýlanmamasý halinde Türkiye'nin tepkisiz kalmayacaðýný ve iliþkilerin ciddi yara alacaðý uyarýsýnda bulunduðu öðrenildi. Gül'ün Türk Tarih Kurumu (TTK) Baþkaný Yusuf Halaçoðlu ve Ýþçi Partisi (ÝP) Genel Baþkaný Doðu Perinçek hakkýnda Ýsviçreli savcýlarca açýlan soruþturmalarýn Türk halkýnda yarattýðý rahatsýzlýk ve Türk-Ýsviçre siyasi-ekonomik iliþkilerine vurduðu darbeyi de örnek olarak gösterdiði öðrenildi.
Tasarýlarýn Fransa hükümetinin tutumunu yansýtmadýðýný kaydeden Douste-Blazy'nin engellenmesi için çaba harcayacaklarý sözü verdiði öðrenildi.

Boykot gündemde
Fransa hükümetinin tasarýlarla ilgili tavrýný yakýndan takip eden Ankara, Fransýz firmalarýnýn katýlacaðý büyük ihalelerde kararýný Fransa'nýn tutumuna göre belirleyecek. Tasarýlarýn yasalaþmasý halinde, Fransa öncelikle büyük ilgi gösterdiði nükleer santral ihalesine davet edilmeyecek.
Türkiye kýsa süre önce "soykýrým" açýklamasý yapan Kanada'yý projeye davet etmeme kararý almýþtý. Fransa'nýn olumsuz karar almasý durumunda bankacýlýk, savunma ve otomotiv baþta olmak üzere birçok sektörde Türkiye ve Türk firmalarýyla yürüttüðü olumlu iþbirliðinin kesintiye uðramasý da kaçýnýlmaz hale gelecek. Türkiye'nin tepkisinin sadece ekonomi alanýyla sýnýrlý kalmayýp iki ülke siyasi iliþkilerine de olumsuz yansýmalarý olmasý bekleniyor. Ankara'nýn, tasarýlarýn yasalaþmasý halinde Fransa parlamentosunun 2001'de soykýrým iddialarýný kabulünde yaptýðý gibi Paris'teki büyükelçisini geri çekebileceði de ileri sürülüyor.


http://www.milliyet.com/2006/05/01/dunya/adun.htmlRetour aux News
   
 
   
 
  Collectif VAN [Vigilance Arménienne contre le Négationnisme]
BP 20083, 92133 Issy-les-Moulineaux - France
Boîte vocale : +33 1 77 62 70 77 - Email: contact@collectifvan.org
http://www.collectifvan.org